phone 0297 - 56 46 66

Zo werken wij

Praktijkregels

Behandelingen worden enkel volgens afspraak uitgevoerd. In de regel wordt er tijdens een periodiek mondonderzoek geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk blijkt, wordt hiervoor na de nodige uitleg een vervolgafspraak met u ingepland.
Als u voor een periodiek mondonderzoek komt bij de tandarts, kan het zijn, dat u een combinatieafspraak heeft met onze mondhygiëniste / preventieassistente.

In onze praktijk worden, afhankelijk van uw gebitssituatie, periodiek röntgenfoto’s genomen. In een normale situatie worden er door ons één keer om de twee á drie jaar kleine röntgenfoto’s (bitewing-foto’s) gemaakt. Er kan echter wel van deze regel afgeweken worden indien er sprake is van een pijnklacht of bij het ontdekken van bijzonderheden tijdens een periodiek mondonderzoek. Op deze manier kunnen wij extra informatie verkrijgen voor het stellen van een juiste diagnose.


Het is uw eigen verantwoordelijkheid om twee maal per jaar voor een periodiek mondonderzoek in onze praktijk te verschijnen. Enkel op deze manier kunnen wij tijdig eventuele veranderingen of mogelijke problemen in uw gebitssituatie constateren.

Wijzigingen persoonlijke gegevens

  • Wijziging in uw gezondheidstoestand. Het is belangrijk dat u bij elk bezoek wijzigingen in uw gezondheidstoestand meldt. Dit kan van invloed zijn op de manier waarop een behandelding wordt uitgevoerd.
  • Wijziging in adres, telefoonnummer, emailadres of verzekeringsgegevens. Wij vragen u om bij elk bezoek aan de praktijk eventuele veranderingen in deze door te geven.

Klachten

Het zou kunnen voorkomen dat u een klacht heeft over de praktijk, uw behandelaar of een medewerker. Deze klacht kunt u melden bij uw behandelaar. Wij streven ernaar om dan zo snel mogelijk met een oplossing voor uw klacht te komen door met u in gesprek te gaan. Indien u niet tevreden bent over deze oplossing en een officiële klacht wilt indienen, dan dient u een aangetekende brief naar de praktijk te sturen en zich te melden met uw klacht bij het KNMT. Meer informatie over klachtenregeling is te lezen op de site van het KNMT.


Afspraken

Indien u een afspraak wilt annuleren, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal twee werkdagen van te voren ( 48) uur) telefonisch te worden afgezegd. Indien u niet of te laat afbelt dan kunnen daar financiële consequenties aan verbonden worden.
Wanneer u een afspraak vergeet, zich te laat afmeldt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer kan plaatsvinden, hanteren wij de volgende regels:

  • Eén keer een afspraak vergeten of te laat afbellen is menselijk. Er volgt geen rekening tenzij het een behandeling betreft van 30 minuten of langer. In dit geval brengen wij de gereserveerde tijd in rekening (0,50 per minuut).
  • Bij de tweede keer brengen wij ongeacht de duur van de behandeling de gereserveerde tijd in rekening (€ 0,50 per minuut).
  • Als u voor de derde keer uw afspraak niet nakomt of te laat afbelt, dan zal dit bedrag verhoogd worden (€ 1 per minuut). Er zal telefonisch contact met u worden opgenomen om te bespreken of u verdere behandeling onder onze voorwaarden bij ons voort wilt zetten.
  • Bij een vierde keer zal er overgegaan worden tot uitschrijving aangezien wij er dan van uitgaan dat u afziet van verdere behandeling bij ons.


Second opinion

U bent altijd vrij om een second opinion aan te vragen indien nodig. Dit houdt in dat er een consult mag plaatsvinden bij een andere tandarts binnen of buiten onze praktijk. Tijdens dit consult zal er een onderzoek plaatsvinden en wordt er eventueel missende informatie verzameld (bv. Röntgenfoto’s). Deze tandarts mag een diagnose stellen, u voorlichting of adviezen geven. Er mag echter door hem/haar geen behandeling uitgevoerd worden. Gebeurt dit wel, dan is de betreffende tandarts in overtreding met de geldende beroepsregels en zal de eventuele garantie van de behandeling niet kunnen worden overgenomen door uw eigen behandelaar. De besproken problematiek en bevindingen dienen altijd schriftelijk te worden overlegd met uw tandarts.

Algemene regels

Het moge duidelijk zijn dat het belangrijk is om elkaar met respect te behandelen. Agressief of ander ongewenst gedrag wordt dan ook niet getolereerd en zal leiden tot verwijdering uit de praktijk en tot uitschrijving uit ons patiëntenbestand.